MİRAS HUKUKU


 • Miras sözleşmesi kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
 • Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası
 • Belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası
 • Önmirasçı/Artmirasçı atanmasından kaynaklanan davalar
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması davası
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası
 • Mirasta tenkis davası
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar
 • Mirastan yoksunluğun tespiti davası
 • Muris ve mirasçının gaipliğinden doğan davalar
 • Terekenin korunmasına ilişkin davalar
 • Tereke tespiti
 • Vasiyetnamenin açılıp ilgililere okunduğunun tespiti davası
 • Mirasçılık belgesi verilmesi ve belgenin iptali davaları
 • Mirasın reddinden kaynaklı davalar
 • Miras sözleşmesi hazırlanması
 • Miras paylaşım sözleşmesinin geçersizliğine ilişkin dava
 • Mirasın defterinin tutulmasına ilişkin dava
 • Terekede resmi tasfiye istemine ilişkin dava
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Miras ortaklığından kaynaklı davalar
 • Miras paylaşımının nasıl yapılacağından kaynaklanan davalar
 • Mirasta denkleştirme davası
 • Miras payının temlikinden kaynaklı davalar
 • Mirastan satış görünümüyle mal kaçırma davası
 • Miras hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmeti
 • Miras paylaşımı ve bu konudaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli müzakerelerin yürütülmesi